گلاین®

انسولین تزریقی گلارژین (با منشا DNA نوترکیب)

انسولین گلارژین تزریقی (با منشأ DNA نوترکیب) یک آنالوگ انسولین انسانی نوترکیب تولید شده با تکنولوژی DNA نوترکیب است. از انسولین قلمی گلارژین ®Glaine برای استفاده روزانه زیرجلدی در درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 یا نوع 2 ملیتوس جهت کنترل هایپرگلایسمی، استفاده می شود.

 

ـ ماده موثره انسولین گلارژین USP است. هر میلی لیتر حاوی 100 واحد انسولین گلارژین USP است.

ـ سایر اجزای جانبی آن عبارتند از: متا کرزول USP، روی و آب قابل تزریق

ـ هر جعبه حاوی 5 عدد قلم از پیش پر شده و آماده تزریق حاوی 3 میلی لیتر محلول  و برگه راهنمای دارو است.