گلاین®

انسولین تزریقی گلارژین نوترکیب(با منشا r-DNA)، IU/ml 100

محلول تزریقی در قلم از پیش پر شده 3 میلی لیتری، فقط جهت تزریق زیر جلدی

دسته دارویی: ضد دیابت

انسولین گلارژین تزریقی (با منشأ  DNAنوترکیب) یک آنالوگ انسولین انسانی نوترکیب است که با تکنولوژی DNA نوترکیب تولید شده است.

از محصولات انسولین گلارژین برای درمان دیابت نوع یک استفاده می شود (شرایطی که در آن بدن انسولین تولید نمی کند و به همین دلیل نمی تواند میزان قند موجود در خون را کنترل کند).

ویتان فارمد